Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ХОМ КЕЪР ХОТЕЛС ООД

В “Хом Кеър Хотелс“ ООД, собственик на сайта primorskodelsol.com и Приморско дел Сол, наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и опазване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на “Хом Кеър Хотелс“ ООД за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на нашите уебсайтове или хотелски услуги, или свързани с тях продукти и събрани от нас за предходните цели. Отсядайки в нашите хотели, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашите уебсайтове, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с нас, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които “Хом Кеър Хотелс“ ООД разполага. Препоръката ни е да се запознаете внимателно с настоящия раздел и да запазите копие на съдържащата се в него информация във връзка с бъдещи престои в хотелите на “Хом Кеър Хотелс“ ООД

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Какви лични данни събираме?

Личните данни, които събираме, могат да включват:

• Информация за връзка (напр. имена, адрес, имейл адрес и телефон на лицето в качеството му на физическо лице);

• Доказателство за самоличност (напр. номер на паспорт/лична карта);

• Финансова информация или данни за издаване на фактура (напр. номер и срок на валидност на кредитна карта и финансова история);

Как използваме личните Ви данни?

Използваме личните Ви данни, за да:

• Можем да направим резервация и да я потвърдим;

• Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;

• Предоставяне на навременни и надеждни услуги;

• Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;

• Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;

• Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес;

• Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;

• Фактуриране на използваните продукти и услуги;

• Събиране на задължения;

• Оказване на съдействие при разследване на закононарушение;

• Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на лице.

Кога разкриваме лични данни?

Освен ако не сме получили изричното Ви съгласие за това, не продаваме, предоставяме лиценз за ползване, търгуваме или отдаваме под наем личните Ви данни на трети страни.

Можем да споделим лични данни с трети страни и/или бизнес партньори с цел получаване на съдействие за предоставяне на услуги или за една или няколко от изброените по-горе цели.

“Хом Кеър Хотелс“ ООД си запазва правото да разкрива лични данни пред трети страни, когато това се изисква по силата на закон, друг нормативен акт, заповед за претърсване или друго съдебно разпореждане или заповед.

Знание и съгласие

Събираме лични данни единствено ако клиентът ни предостави съгласието си за това. Обикновено искаме съгласие за последващо оповестяване на Ваши лични данни към момента на събирането им. В някои случаи, обаче, съгласие може да бъде поискано след като информацията вече е събрана, но преди нейното използване (например, ако данните Ви ще бъдат ползвани за цел, която не е изрично упомената по-горе).

Формата на съгласие, която ни е необходима—независимо дали съгласието е изрично или по подразбиране — се определя от чувствителността на съответните лични данни и разумните очаквания на съответното лице в създалите се обстоятелства.

Можете да оттеглите предоставено съгласие по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, моля свържете се с нас на online@homecarehotels.com. Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Използването на наши продукти и услуги не е обвързано с условие за предоставяне на съгласие за събиране, използване или оповестяване на информация и данни, освен изрично посочените по-горе, и единствено за упоменатите легитимни цели, за които е била събрана информация.

Използване и оповестяване на лични данни за маркетингови цели

Ако не сте заявили отказ от получаване на рекламни материали, можем (без да предоставяме личните Ви данни) да ги използваме за целите на реклама и продажба на допълнителни стоки, услуги и специални оферти, които предлагаме и/или предлагат нашите бизнес партньори, включително чрез директен маркетинг. Ако сте предоставили съгласието си за това, можем да предоставяме личните Ви данни (включително имена, адрес и имейл) и на такива дъщерни дружества и/или бизнес партньори (трети страни) за целите на директен маркетинг.

Можете да изберете опция, с която не давате съгласие за предоставяне на личните Ви данни за целите на директен маркетинг, указвайки своя избор, както е посочено по-долу (виж раздел „За връзка с нас“).

По какъв начин са защитени личната Ви информация и данни?

В рамките на търговската си дейност полагаме разумни усилия да гарантираме, че личната информация и данни, събрани от Вас, са защитени от загуба или неразрешен достъп. Тази защита е в сила по отношение на информацията, която се съхранява както на електронен, така и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до определени служители или представители. В допълнение, използваме общоприети техники за защита на информацията, сред които защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптиране за защита на личната Ви информация и данни срещу загуба и неразрешен достъп.

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Поправка на фактически грешки и актуализация на данните

Можете да ни помогнете да гарантираме изрядността на предоставената ни лична информация и данни, като ни уведомите своевременно за настъпили промени. Можете да се свържете с нас чрез избрания от Вас метод с молба за корекция или актуализация на личните Ви данни. Ако имате въпроси относно настоящата декларация относно поверителността или считате, че не спазваме посочените в нея условия, можете да се свържете с: :

Вашата лятна почивка в близост до най-красивия плаж на Приморско! 

Резервирайте с до

25% отстъпка

Допълнителни отстъпки за всички гости, които са почивали при нас и преди!

ОФЕРТА