Obecné podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY SHROMAŽĎOVÁNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HOME CARE HOTELS OOD

Povinností Home Care Hotels OOD [s. r. o.], vlastníka webu primorskodelsol.com a Primorsko Del Sol, je ochrana důvěrnosti vašich osobních údajů za použití politiky otevřenosti, pokud jde o jejich shromažďování, využívání a ochranu.

Smyslem tohoto prohlášení o ochraně důvěrnosti vašich údajů je informovat o praktikách Home Care Hotels OOD v souvislosti se shromažďováním, využíváním a poskytováním osobních údajů, které mohou být poskytnuty v důsledku přístupu nebo používání našich webových stránek nebo hotelových služeb nebo s nimi spojených produktů a námi získané k výše uvedeným účelům. Pobytem v našich hotelech, využíváním námi nabízených produktů a služeb nebo návštěvou našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním, využíváním a poskytováním vašich osobních údajů v souladu s níže uvedenými podmínkami a v souladu s platnými předpisy.

Toto prohlášení o ochraně důvěrnosti obsahuje informace o tom, jak se lze s námi zkontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů, požadavku na opravu nebo odstranění vašich osobních údajů, kterými disponuje Home Care Hotels Sp. z o.o. Doporučujeme si pozorně přečíst tuto část a uchovat si kopii informací v ní obsažených pro pozdější pobyty v hotelech Home Care Hotels OOD.

Osobní údaje

Pro potřeby tohoto prohlášení o ochraně důvěrnosti znamenají „osobní údaje“ veškeré informace dovolující identifikovat konkrétní osobu.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Námi shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat:

• Kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo fyzické osoby);

• Doklad totožnosti (např. číslo cestovního pasu / občanského průkazu);

Finanční informace nebo fakturační údaje (např. číslo a lhůtu platnosti kreditní karty a finanční historie);

Jak využíváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje využíváme za účelem:

Provedení rezervace a jejího potvrzení;

• Zasílání personalizovaných interaktivních zpráv;

• Zajištění svědomitých a včasných služeb;

Provádění potřebných činností za účelem řízení těchto služeb;

• Průzkumu, vývoje, řízení, ochrany a zvyšování kvality nabízených služeb;

• Poskytování informací o nových produktech a službách, které by vás mohly zajímat;

Rozvíjení a udržování našich vztahů a komunikace s vámi;

• Fakturace využitých produktů a služeb;

Vymáhání pohledávek;

• Poskytování pomoci při šetření v případě porušení práva;

• Podnikání kroků v případě mimořádných okolností ohrožujících váš život, zdraví nebo bezpečnost.

Kdy poskytujeme osobní údaje?

Pokud jsme neobdrželi váš výslovný souhlas, neprodáváme, nelicencujeme, neobchodujeme ani neposkytujeme vaše osobní údaje třetím osobám.

Třetím osobám a/nebo partnerům můžeme osobní údaje poskytnout za účelem pomoci při poskytování služeb nebo za jedním či více účely z výše uvedených.

Home Care Hotels OOD si vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon, jiný normativní akt, povolení k prohlídce nebo jiné soudní rozhodnutí či příkaz.

Informovanost a souhlas

Osobní údaje shromažďujeme výhradně se souhlasem zákazníka. Obyčejně žádáme o souhlas na pozdější poskytnutí vašich osobních údajů v okamžiku jejich získávání. V některých případech lze požádat o souhlas již po získání informací, ale ještě před jejich využitím (např. kdyby se vaše údaje měly využít za účelem neuvedeným výše).

Forma souhlasu, který potřebujeme, ať už je souhlas výslovný nebo předpokládaný, záleží na míře citlivosti konkrétních osobních údajů a rozumného očekávání osoby, jíž se údaje týkají, za daných okolností.

Svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět s dodržením příslušných právních a smluvních požadavků a po předchozím informování s příslušným předstihem. Chcete-li svůj souhlas kdykoliv zrušit, prosíme o kontakt s námi na adrese online@homecarehotels.com. Budeme vás informovat o následcích zrušení souhlasu.

Využívání našich produktů a služeb není závislé na vyjádření souhlasu se shromažďováním, využíváním nebo poskytováním informací a údajů, s výjimkou případů jasně určených výše a jen ve výše uvedených oprávněných účelech, pro které byly údaje shromážděny.

Využívání a poskytování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud jste neodmítli dostávání reklamních materiálů, můžeme je bez uvedení vašich osobních údajů využívat za účelem reklamy a prodeje dalšího zboží, služeb a zvláštních nabídek, které nabízíme a/nebo nabízejí naši obchodní partneři, a to včetně přímého marketingu. Pokud jste s tím souhlasili, můžeme vaše osobní údaje (včetně jména, příjmení, adresu a e-mailu) poskytnout také závislým společnostem a/nebo obchodním partnerům pro potřeby přímého marketingu.

Můžete si zvolit možnost nesouhlasit s poskytováním vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, když označíte svou volbu, jak je uvedeno níže (sekce „Kontakt“).

Jak jsou vaše osobní údaje a informace chráněny?

V rámci naší činnosti vynakládáme rozumné úsilí, abychom zajistili, že informace a údaje získané od vás jsou chráněny před ztrátou a neoprávněným přístupem. Tato ochrana se týká informací uchovávaných jak na elektronických nosičích, tak i papírových. Přístup k vašim osobním údajům mají jen konkrétní pracovníci nebo zástupci. Navíc aplikujeme obecně uznávané techniky bezpečnosti informaci, mj. firewally, kontrolu přístupu a šifrování, aby byly vaše informace a osobní údaje chráněny před ztrátou a neoprávněným přístupem.

Retence a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k dosažení účelu (účelů), pro nějž byly shromážděny při zachování zákonných lhůt, přičemž vámi poskytnutý souhlas platí i po ukončení vztahu mezi námi.

Změny tohoto prohlášení o ochraně důvěrnosti

Vyhrazujeme si právo změnit toto prohlášení o ochraně důvěrnosti kdykoliv a bez předchozího upozornění. Prohlášení o ochraně důvěrnosti spolu s jeho pravidelnými aktualizacemi zveřejněné na tomto webu se považuje v dané chvíli za aktuální prohlášení o ochraně důvěrnosti a ochraně údajů.

Oprava faktických chyb a aktualizace údajů

Můžete nám pomoci při zajištění správnosti nám poskytnutých informací a osobních údajů, když nás budete ve správný čas informovat o změnách. Lze se s námi zkontaktovat vámi zvoleným způsobem s žádostí o opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto prohlášení o ochraně důvěrnosti nebo když soudíte, že nedodržujeme podmínky v něm stanovené, můžete nás kontaktovat na adrese:

E-mail: online@homecarehotels.com

Korespondenční adresa: m. Sofia, bul. Hristo Botev 31 A, Home Care Hotels OOD, Bulharsko

Telefon: + 359 899 959 398

Vaše letní dovolená u nejkrásnější pláže Primorska!

Rezervace se

slevou až 25 %

Další slevy pro všechny hosty, kteří u nás již byli ubytováni!

NABÍDKA