Warunki ogólne

WARUNKI OGÓLNE GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

HOME CARE HOTELS OOD

Obowiązkiem Home Care Hotels OOD [Sp. z o.o.], właściciela strony primorskodelsol.com i Primorsko Del Sol, jest ochrona poufności Państwa danych osobowych przy zastosowaniu polityki otwartości dotyczącej ich gromadzenia, wykorzystania i ochrony.

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie poufności Państwa danych jest poinformowanie o praktykach Home Care Hotels OOD w związku z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych, które mogą zostać udostępnione w wyniku dostępu lub korzystania z naszych stron internetowych lub usług hotelowych, lub związanych z nimi produktów i uzyskane przez nas do wyżej wspomnianych celów. Przebywając w naszych hotelach, korzystając z oferowanych przez nas produktów i usług lub odwiedzając nasze strony internetowe wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi warunkami i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie o ochronie poufności zawiera informacje o tym, jak można skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, chęci poprawy lub usunięcia Państwa danych osobowych, którymi dysponuje Home Care Hotels Sp. z o.o. Zalecamy uważne przeczytanie tej części i zachowanie kopii informacji w niej zawartych w związku z przyszłymi pobytami w hotelach Home Care Hotels OOD.

Dane osobowe

Na potrzeby niniejszego oświadczenia o ochronie poufności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje umożliwiające identyfikację konkretnej osoby.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu osoby fizycznej);

Dowód tożsamości (np. numer paszportu/dowodu osobistego);

Informacje finansowe lub dane do faktury (np. numer i termin ważności karty kredytowej oraz historia finansowa);

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu:

Dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia;

Wysyłania spersonalizowanych, interaktywnych wiadomości;

Zapewnienia rzetelnych i terminowych usług;

Podejmowania niezbędnych działań w celu zarządzania tymi usługami;

Badania, rozwoju, zarządzania, ochrony i podnoszenia jakości oferowanych usług;

Dostarczania informacji o nowych produktach i usługach, które mogą Państwa zainteresować;

Rozwoju i utrzymania naszych relacji i komunikacji z Państwem;

Fakturowania wykorzystanych produktów i usług;

Egzekucji należności;

Udzielania pomocy w dochodzeniach w przypadku naruszenia prawa;

Podejmowania działań w przypadku okoliczności nadzwyczajnych zagrażających Państwa życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu.

Kiedy ujawniamy dane osobowe?

O ile nie otrzymaliśmy Państwa wyraźnej zgody, nie sprzedajemy, nie licencjonujemy, nie handlujemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Możemy udostępniać dane osobowe trzecim stronom i/lub kontrahentom w celu uzyskania pomocy w świadczeniu usług lub w jednym albo wielu celach spośród wymienionych powyżej.

Home Care Hotels OOD zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane na podstawie ustawy, innego aktu normatywnego, nakazu przeszukania lub innego sądowego postanowienia lub nakazu.

Wiedza i zgoda

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie za zgodą klienta. Zwykle prosimy o wyrażenie zgody na późniejsze ujawnienie Państwa danych osobowych w chwili ich pozyskiwania. W niektórych przypadkach można wystąpić o zgodę już po pozyskaniu informacji, ale przed jej wykorzystaniem (np. jeżeli Państwa dane miałyby być wykorzystane w celu niewymienionym wyraźnie powyżej).

Forma zgody, której potrzebujemy, niezależnie od tego czy zgoda jest wyraźna lub dorozumiana, zależy od stopnia wrażliwości konkretnych danych osobowych i rozsądnych oczekiwań osoby, której dane dotyczą, w danych okolicznościach.

Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie z zachowaniem właściwych wymogów prawnych i umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli chcą wycofać Państwo swoją zgodę w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami pod adresem online@homecarehotels.com. Poinformujemy Państwa o następstwach wycofania zgody.

Korzystanie z naszych produktów i usług nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji i danych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej i tylko w wyżej wymienionych uzasadnionych celach, dla których zebrano dane.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych w celach marketingowych

Jeżeli nie odmówili Państwo otrzymywania materiałów reklamowych, możemy bez podawania Państwa danych osobowych wykorzystywać je w celu reklamy i sprzedaży dodatkowych towarów, usług i ofert specjalnych, które oferujemy i/lub oferują nasi partnerzy biznesowi, w tym poprzez marketing bezpośredni. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, możemy przekazać Państwa dane osobowe (wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i e-mailem) także spółkom zależnym i/lub partnerom biznesowym do celów marketingu bezpośredniego.

Mogą Państwo wybrać opcję i nie udzielić zgody na przekazywanie Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, zaznaczając swój wybór, jak wskazano poniżej (sekcja „Kontakt”).

W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe i informacje?

W ramach naszej działalności dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić, że uzyskiwane od Państwa informacje i dane są chronione przed utratą i nieuprawnionym dostępem. Ochrona ta dotyczy zarówno informacji przechowywanych na nośnikach elektronicznych jak i papierowych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko określeni pracownicy lub przedstawiciele. Ponadto stosujemy ogólnie przyjęte techniki bezpieczeństwa informacji, w tym zapory ogniowe, kontrolę dostępu i szyfrowanie, aby chronić Państwa informacje i dane osobowe przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

Retencja i przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas, w którym jest to konieczne dla osiągnięcia celu (celów), w jakim zostały zgromadzone przy zachowaniu ustawowych terminów, przy czym udzielona przez Państwa zgoda pozostaje w mocy także po ustaniu stosunku między nami.

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie poufności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie poufności w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Oświadczenie o ochronie poufności wraz z jego okresowymi aktualizacjami opublikowane na niniejszej stronie internetowej uznawane jest za aktualne na dany moment oświadczenie o ochronie poufności i ochronie danych.

Poprawa błędów faktycznych i aktualizacja danych

Mogą nam Państwo pomóc w zapewnieniu prawidłowości przekazanych nam informacji i danych osobowych powiadamiając nas w odpowiednim czasie o zmianach. Można skontaktować się z nami w wybrany przez Państwa sposób z prośbą o poprawienie lub aktualizację swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie poufności lub jeżeli uważają Państwo, że nie przestrzegamy warunków w nim określonych, mogą się Państwo skontaktować z nami pod adresem:

E-mail: online@homecarehotels.com

Adres do korespondencji: m. Sofia, bul. Hristo Botev 31 A, Home Care Hotels OOD

Telefon: + 359 899 959 398

Letnie wakacje w pobliżu najpiękniejszej plaży Primorsko!

Zarezerwuj z maksymalnie

25% zniżki

Dodatkowe zniżki dla wszystkich gości, którzy zatrzymali się u nas wcześniej!

OFERTA